คณะที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิชาต่างๆ

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ลิงค์ภายใน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
เยี่ยมชม มว.
หลักสูตรการศึกษา
International Program
โครงการ VU WIL
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสืบค้นหนังสือ
สมาคมศิษย์เก่าฯ
วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ร่วมงานกับเรา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์สำนัก

สำนักบริการการศึกษา
สำนักอธิการบดี
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัย
สำนักบรรณสารและสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

FB ของคณะและหน่วยงาน

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์