Abc reporter mark willacy attended last nights ‘Fate of Our City’ rally with a group of activists for a day of protest to mark the death of Mike Brown, a teenager shot by a white police officer

Abc reporter mark willacy attended last nights ‘Fate of Our City’ rally with a group of activists for a day of protest to mark the death of Mike Brown, a teenager shot by a white police officer. The group marched in Oakland’s Financial District, chanting, “I am Mike Brown! I am Mike Brown! I am […]

คณะวิชาต่างๆ

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ลิงค์ภายใน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
เยี่ยมชม มว.
หลักสูตรการศึกษา
International Program
โครงการ VU WIL
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสืบค้นหนังสือ
สมาคมศิษย์เก่าฯ
วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ร่วมงานกับเรา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์สำนัก

สำนักบริการการศึกษา
สำนักอธิการบดี
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัย
สำนักบรรณสารและสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

FB ของคณะและหน่วยงาน

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์